Budynek poszkolny w Żelechowie * Szkoła nadal za ćwierć miliona. Można przystąpić...

Budynek poszkolny w Żelechowie * Szkoła nadal za ćwierć miliona. Można przystąpić do trzecich rokowań i kupić szkołę na raty

1433
0
SHARE

         Już wkrótce nadarzy się kolejna szansa na nabycie budynku poszkolnego w Żelechowie. Cała dotychczasową historię próby jego zagospodarowania opisałem wcześniej w swoich artykułach.  Właśnie dobiega termin trzecich rokowań. Cena wywoławcza w wysokości 250 000 zł nie zmieniła się od czasu drugich rokowań. Wcześniej odbyły sie dwa przetargi w następujących terminach: 20.11.2015 r. , 17.02.2016 r.

          Co warto wiedzieć przytępując do rokowań. Otóż dla nieruchomości nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy nieruchomość leży w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem usług.

          Najbliższe rokowania odbędą się w dniu 3 listopada 2016 r. w budynku Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 , Widuchowa , pokój nr 02 o godz. 9.30. Przystępujący do rokowań winni wpłacić zaliczkę w wysokości 5% ceny wywoławczej ceny wywoławczej,  najpóźniej do dnia 26.10.2016 r. (środa). Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca zaliczkę wygra rokowania, a zwrócona jeżeli osoba wpłacająca zaliczkę nie wygra rokowań. Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Cenę nabycia prawa własności nieruchomości równą cenie osiągniętej w rokowaniach wpłaca się nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, w przypadku rozłożenia na raty pierwsza rata płatna jest nie później niż do dnia zawarcia umowy , a następne raty wraz z oprocentowaniem w wysokości 25% stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Koszt sporządzenia aktu notarialnego i koszty sądowe w całości pokrywa nabywca. Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej nabycia prawa własności w ustalonym terminie powoduje przepadek wpłaconej zaliczki.

          Pisemne zgłoszenie w zamkniętych kopertach z napisem: „Nieruchomość nr 516 obręb Żelechowo – rokowania” należy złożyć w Urzędzie Gminy Widuchowa, 74-120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pokój nr 11 w terminie do dnia 26.10.2016 r. do godziny 1400.

Piotr Waydyk

wczesniejsza publikacja z 21 lipca 2016 roku

Szkoła za ćwierć miliona? Można przystąpić do rokowań

        Nadal nie ma chętnych na kupno bydynku poszkolnego w Żelechowie. Gmina zdążyłą już zorganizować kilka przetargów, na które nikt sie nie zgłosił. Najpierw były to przetargi ograniczone tylko do mieszkańców Sołectwa Żelechowo, potem nieograniczone dla wszystkich. W tym roku wójt podjęła decyzję o organizacji rokowań. Na pierwsze z ceną wywoławczą 305 tys. PLN również nikt się nie zgłosił. Teraz będa organizowane drugie rokowania, zgodnie z treścią poniższego zarządzenia wójta. Przede wszystkim została obniżona cena z 305 na 250 tys. PLN. Może ta cena jest w stanie skusić potencjalnych nabywców? O tym przekonamy się już 11 sierpnia.

     Przypomnę, że zanim jednak podjęto decyzję o sprzedaży, poprzedni wójt zdążył był już wydać 50 tys. PLN na projekt adaptacyjny. Pisałem już o tym w swoim wcześniejszym artykule O tym, jak to Gmina Widuchowa wyrzuciła w błoto ćwierć miliona złotych (2)* Dziś o projekcie dotyczącym budynku poszkolnego w Żelechowie.

Piotr Waydyk

rokowania

wcześniejsza publikacja z 1 sierpnia 2015 roku

Nie ma chętnych na kupno budynku poszkolnego. Historia byłej szkoły od 2008 roku

    Nadal nie ma chętnych na kupno budynku poszkolnego w Żelechowie. Odbyły się już dwa postępowania przetargowe, 12 marca i 8 czerwca. Oba okazały się bezskuteczne. Nawet nikt nie zgłosił swojej oferty.

    Sprawa budynku byłej szkoły od lat budzi szerokie komentarze nie tylko w samym Żelechowie. Sama szkoła została zlikwidowana w 2008 roku. Od tamtej pory niewiele się tam działo. No chyba, że za dynamiczne zmiany uznamy systematyczne rozkradanie wyposażenia oraz zarastanie chaszczami. Dopiero w grudniu 2013 roku Rada Gminy Widuchowa podjęła stosowną uchwałę o sprzedaży. Niestety przez cały 2014 rok były wójt ani razu nie zorganizował przetargu. Sprawa odżyła podczas zeszłorocznej kampanii wyborczej, gdy mieszkańcy Żelechowa głośno zaczęli domagać się zrobienia z tym porządku. Pod tym naciskiem między pierwszą i druga turą ówczesny wójt przypomniał sobie o jej istnieniu, o czym świadczy dokument z 26 listopada 2014 roku:   Wykaz nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka gruntu nr 516 położonej w obr. Żelechowo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców wsi Żelechowo.

   Poniższe nagranie z kampanii wyborczej podczas zebrania 6 listopada 2014 roku  zawiera dyskusję na temat  budynku byłej szkoły w Żelechowie.

    19 lutego podczas wyborów sołeckich w Żelechowie temat budynku powrócił. Anna Kusy-Kłos, Wójt Gminy Widuchowa, udzieliła wtedy informacji jak na załączonym wideo.

      Później śledząc inne publiczne informacje, nie zauważyłem nic istotnego poza informacją o organizowanych nieskutecznych przetargach. Nie da się ukryć, że cena wywoławcza 305 tys. PLN ma w sobie czynnik odstraszający. Za tę cenę można wybudować już sobie przyzwoity dom jednorodzinny. Nie zdaje też egzaminu ograniczenie nabywców do samego sołectwa Żelechowo. Może to jest ten czas, aby zmienić formułę sprzedaży, w tym także cenę? Nad tym tematem – moim zdaniem – powinni pochylić się teraz nasza władza wykonawcza, radni oraz sami mieszkańcy Żelechowa, którzy zastrzegli, aby organizować przetarg ograniczony tylko dla nich. Może już nadszedł czas, aby spuścić nieco z warunków wstępnych. Są przecież rokowania, sprzedaż ratalna, przetarg nieograniczony, obniżenie ceny wywoławczej. Raczej na to, że Gmina sama wyremontuje na swój koszt mieszkania w tej sytuacji budżetowej, jaka jest teraz, nie ma co liczyć. Zresztą o sprzedaży budynku mówi wciąż obowiązująca Uchwała Nr XXVI/237/2013 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 grudnia 2013 roku. Każdy inny sposób zagospodarowania tegoż budynku będzie wymagał podjęcia nowej uchwały. Wątpię, aby jej zapisy radykalnie zostały zmienione. No chyba, że zapis o przetargu ograniczonym zostanie usunięty i ta nieszczęsna cena aż 305 tys. PLN za postępująca ruinę.

Piotr Waydyk

Oto uzasadnienie treści tamtej uchwały z grudnia 2013 roku:

   Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w obrębie ewidencyjnym Żelechowo, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 516 o pow. 0, 17 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą SZ1Y/00043855/7 stanowi własność Gminy Widuchowa.
Nieruchomość zabudowana jest dwoma budynkami jednokondygnacyjnymi niemieszkalnymi. Obiekt uprzednio wykorzystywany był jako szkoła podstawowa.
Starosta Gryfiński decyzją z dnia 17 października 2011 r. Nr AB.6740.9.16.2011.PF zatwierdził projekt budowlany i udzielił Gminie Widuchowa pozwolenia na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na budynek mieszkalny wielorodzinny o powierzchni zabudowy – 295,40 m2, powierzchni użytkowej -557,8m 2 i kubaturze 2397,01 m 3 w obrębie Żelechowo, na terenie działki nr 516.
Dla terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino w dniu 24.03.2011 r. wydał decyzję o warunkach zabudowy na przebudowę ze zmianę sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na budynek mieszkalny wielorodzinny.
Zgodnie z przepisami art.37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu. Proponowana forma zbycia ma na celu uzyskanie najwyższej ceny. Uzyskane ze sprzedaży środki finansowe zwiększą dochody Gminy w roku 2014 . Dlatego też zasadne jest podjęcie przez Radę Gminy niniejszej uchwały.

Brak komentarzy

Zostaw swój komentarz

lub