Ważne dla osób niepełnosprawnych. Informacja PCPR w Gryfinie

Ważne dla osób niepełnosprawnych. Informacja PCPR w Gryfinie

1088
0
SHARE
      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie informuje, że do dnia 10.10.2016r. można składać wnioski w ramach programu Aktywny Samorząd – Moduł II– pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

 

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
 2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Wnioski przyjmowane i wydawane są w:

 • siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91 w godz. 7.30-15.30
 • Ośrodku Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Chojnie ul. Dworcowa 1 w godz. od 8.00 do 15.00.
 • Punkcie informacyjnym PCPR mieszczącym się w Ośrodku Zdrowia w Mieszkowicach  ul. Poniatowskiego 15 w środy od godz. 8.00 do 15.00


Więcej informacji można uzyskać na stronie PFRON: www.pfron.org.pl,                             PCPR: www.pcpr-gryfino.pl lub osobiście w siedzibie PCPR (tel. 914045504 wew. 118) i Ośrodku Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Chojnie (tel. 914142789)

(dost.)

 

wcześniejsza publikacja z 6 marca 2016 roku

ICON * Ważne dla osób niepełnosprawnych. Informacja PCPR w Gryfinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie informuje, że w 2016 roku, w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:
Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B, zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką.

Moduł II  – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Uwaga STUDENCI – termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego to 15.04.2016r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie PFRON: www.pfron.org.pl,                 PCPR: www.pcpr-gryfino.pl lub osobiście w siedzibie PCPR (tel. 914045504 wew. 118) i Ośrodku Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Chojnie (tel. 914142789)

wcześniejsza publikacja z 22 września 2015 roku

Ważne dla osób niepełnosprawnych, którzy marzą o wyższym wykształceniu

       Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie przypomina, iż 10 października mija termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach programy „Aktywny Samorząd” Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

           Adresatem pomocy w module II jest osoba niepełnosprawna, która:

– posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi

W module II programu nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

– posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,

– aktualnie mają przerwę w nauce (w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

W 2015 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:

- dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 700 zł .maksymalnie  1.000 zł.

– dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,

- opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów przez wnioskodawcę.

      W przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne na pierwszym kierunku 100%) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego (50%) na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

         Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (który maksymalnie wynosi 1.000 zł) może być zwiększony, nie więcej niż o:

– 700 zł – w przypadku gdy:

 • wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej

– 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem  zamieszkania, a dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 1000,00 zł. we wspólnym gospodarstwie domowym. Osoby samotnie gospodarujące ,których dochód nie przekracza  1500,00 zł.

– 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny.

Osoby ubiegające się o zwiększenie dodatku do kosztów kształcenia powyższe informacje muszą udokumentować.

MODUŁ II – wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):
Liczba form kształcenia jednocześnie
objętych dofinansowaniem w ramach programu
Wnioskodawcy zatrudnieni: Wnioskodawcy
nie zatrudnieni:
Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(na jednym kierunku)
15% x
Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(więcej niż jeden kierunek)
65% * 50% *

 

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

Z obowiązku wniesienia udziału własnego zwolniony jest wnioskodawca, który zatrudnienie rozpoczął w 2015r. lub ten, który w 2014r. z tytułu zatrudnienia osiągnął średniomiesięczny dochód w wysokości niższej niż kwota 2.520 zł.

Zgodnie z definicją programową (ust. 22 pkt 24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)”), w przypadku modułu II za zatrudnienie uważa się:

– stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,

– stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,

– działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1403, z późn. zm.),

– działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.).

– zatrudnieniu na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy (okresy obowiązywania umów następujących po sobie sumują się),

– staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 674, z późn. zm.);

 

Od 2014 roku obowiązują następujące warunki dopuszczalności pomocy w module II:

 1. każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:

„STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

„STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

pilotażowy program „Aktywny samorząd”,

 1. wnioskodawcy, którzy uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, mogą uzyskać pomoc w ramach programu do czasu ukończenia rozpoczętych do dnia 31 stycznia 2014 roku form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,
 2. decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego – należy do kompetencji realizatora programu,
 3. wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).

Program przewiduje możliwość refundacji kosztów czesnego, poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania. Podkreślamy jednak, że  jest to możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku akademickiego (zgodnie z rozdziałem VII ust. 3 pkt 2 programu). Obecnie zatem refundacja kosztów może dotyczyć kosztów czesnego w zakresie bieżącego roku szkolnego/akademickiego.

Wnioski przyjmowane i wydawane są w:

 • siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91 w godz. 7.30-15.30
 • Ośrodku Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Chojnie ul. Dworcowa 1 w godz. od 8.00 do 15.00.
 • Punkcie informacyjnym PCPR mieszczącym się w Ośrodku Zdrowia w Mieszkowicach ul. Poniatowskiego 15 w środy od godz. 8.00 do 15.00

Brak komentarzy

Zostaw swój komentarz

lub